موسیقی بیکلام

گوش نوشِ چهارم

/gooshnoosh4

بشنوید و لذت ببرید....


گوش نوشِ سوم

/gooshnoosh3

چشمان خود را ببندید و بگذارید این صدا شما را ببَرَد به آرزوهایتان...