مثبت

گوش نوشِ ششم; دوست دارم زندگی رو

/gooshnoosh6

خوب یا بد،اگه آسون یا سخت... دوست دارم زندگی رو