طبیعت

نوش تصویرِ اول

/nooshtasvir1

براستی طبیعت درس های زیادی به ما آموخته است...