براستی طبیعت درس های زیادی به ما آموخته است.چگونگی بازیابی خود، بعد از تخریب یا حادثه.چگونگی زندگی،چگونگیِ جاری بودن و حرکت و و و...

طبیعت قوانین خود را دارد، به قوانینش احترام بگذاریم و از ایشان یاد بگیریم...