گرامافون

                                                                                                            تو گرامافون                                                                                                                                                          به گوشامون خوراکای سالم و خوشمزه میدیم.

                                                                                       ما ایمان داریم به این اصل که :

                                                                                     خوراکتو عوض کن تا دنیات عوض شه.

                                                                                     پس دوستتون داریم

                                                                                                      همراهمون باشید