عینک

      تو بخشِ عینک، قراره ببینیم

                       تصویر یا متن

                                 قراره بذاریم زیبایی و فضیلت راهشو از چشمامون پیدا کنه

                                    و بره بشینه تو قشنگ ترین جای وجودمون.

                                                                             پس دوستتون داریم

                            و همراهمون باشید