نفسی عمیق بکشید،چشمان خود را ببندید،به حس های خوبی که تا به حال در زندگی داشتید فکر کنید،خاطرات خوب،لحظه های خوب و شادی های بزرگ و کوچکتان.

حالا بگذارید این صدا شما را ببَرَد به آرزوهایتان....

نوای آرامش بخشِ سازِ هنگ درام از گروه هنگ مسیو

دانلود :