درباره ما

تو جوونه، قراره حالمون خوب باشه
قراره قشنگ تر ببینیم،قشنگ تر بشنویم و قشنگ تر بگیم حرفامونو
تا شادی و حال خوب، مُسری بشه تو اتمسفرمون.
جوونه،یعنی شادیِ کوچکِ در لحظه زیستن
و زندگی چیزی نیست جز همین شادی های کوچک
پس، به افتخارِ زندگی و به افتخارِ همین شادی های کوچک
با جوونه همراه باشید
دوستتون داریم یه عالمه